Občina Dobrova - Polhov Gradec Občina Dobrova - Polhov Gradec
OBČINA|VLOGE IN OBRAZCI|RAZPISI IN POZIVI|PREDPISI|NOVICE|PRIREDITVE|KONTAKT
NAJDI  
NOVICE > Delo občinske uprave
11. seja občinskega sveta
Datum objave: 8.10.2020

Župan Franc Setnikar je v sredo, 23. 9. 2020, v avli OŠ Dobrova pozdravil 16 predstavnikov občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec na 11. redni seji občinskega sveta.

Dnevni red je sestavljalo kar deset točk. Najprej so svetniki potrdili tri zapisnike, in sicer zapisnike 10. redne seje, 1. slavnostne in 2. dopisne seje občinskega sveta. Na slednji je bil sprejet Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Polhograjska graščina: spremembe, ki jih prinaša ta sklep, Javnemu zavodu Polhograjska graščina omogočajo izvajanje t. i. dejavnosti potovalnih agencij. Druga točka je bila namenjena potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019, tretja pa seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za obdobje od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020. Sledila je obravnava predloga rebalansa proračuna občine za leto 2020, do katerega je pripeljal predvsem nov izračun Ministrstva za finance glede dohodnine, na podlagi katerega naši občini pripada kar 317.582 € več, kot je bilo načrtovano v začetku leta. V razpravi so svetniki izpostavili, da gre za visok znesek ter povprašali, kje se bodo ta sredstva porabila. Župan je odgovoril, da bodo namenjena izvedbi projektov, ki so načrtovani, predvsem na področju asfaltiranja javnih poti.

Martina Rotar, predstavnica podjetja RRD Regijska razvojna družba d.o.o., je v peti točki seje predstavila obvezno razlago določb Občinskega prostorskega načrta oz. natančneje določb v »Tabeli 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja«, »Priloge 2« v povezavi s četrtim odstavkom 48. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica (OPPN) je bil glavna tema naslednje točke, ki je prav tako minila brez razprave. Ines Rot iz podjetja LUZ, d.d., je predstavila predlog odloka, ki na pobudo podjetja Vomi inženiring, d.o.o. spreminja občinski prostorski načrta na območju Gabrja.

Sedma točka dnevnega reda je svetnikom predložila predloge sklepov o imenovanju predstavnikov občine v Svet OŠ Dobrova in Svet OŠ Polhov Gradec, kamor so bili nato imenovani Nataša Peljhan, Marija Šenk in Urška Andrašič za OŠ Dobrova ter Dušan Mes, Matej Matija Kavčič in Jurij Trontelj za OŠ Polhov Gradec. Gašper Tominc, glavni urednik Našega časopisa, je v osmi točki seje občinskega sveta predstavil letno poročilo omenjenega glasila za leto 2019. Predzadnja točka seje pa je bila namenjena poročilu o uspešnem izvrševanju sklepov občinskega sveta, ki so bili sprejeti na prejšnji seji.

Vprašanja in pobude svetnikov so tokrat predstavljali glavni del seje. Svetniki so se pozanimali, kako potekajo trenutni projekti na področju cest in pločnika na Dobrovi, in kako daleč je projektna dokumentacija za Center Emila Adamiča. Beseda je ponovno tekla o Barjanski kolesarski povezavi, kjer je župan izpostavil težave, ki so se pojavile pri podpisu služnostnih pogodb z lastniki zemljišč – trenutno je tako podpisana le četrtina vseh pogodb. Svetnike je zanimalo še, kakšna je možnost, da bi avtobus Potujoče knjižnice obiskal tudi Črni Vrh, razprava pa je razkrila, da Mestna knjižnica Ljubljana že razmišlja v to smer. Župan je bil prav tako opozorjen na težave v POŠ Šentjošt, kjer so stranišča že dotrajana. Pa avtobusna postaja v Kurji vasi? Po županovih besedah ta ne bo obnovljena, temveč bo postavljena nova, ki se bo skladala z ostalo občinsko urbano opremo. Svetniki so povedali, da so se pojavile težave pri izgradnji optičnega omrežja na Dobrovi in okolici, saj je prihajalo do šuma v komunikaciji med izvajalcem del in prebivalci. Kar se tiče urejanja porečja Gradaščice na Šujici, v Dolenji vasi in v Polhovem Gradcu pa je župan zagotovil, da bodo z rešitvami zadovoljni vsi krajani, predvsem lastniki zemljišč ob reki na omenjenih območjih.

Župan je ob zaključku seje nagovoril vse svetnike, naj se spomnijo, zakaj so bili izvoljeni na svoja mesta ter kakšna je njihova vloga. Vsi morajo pomagati pri izvedbi investicij, bodisi pri pridobivanju soglasij bodisi pri seznanjanju krajanov s tekočimi projekti. Pot do urejene občine je mogoča samo ob sodelovanju vseh: župana, svetnikov, predstavnikov krajevnih skupnosti in drugih organov občine. S to mislijo pa je župan sejo zaključil. 

Celoten povzetek seje pa si lahko preberete v prilogi.
 11. seja os.docx (17 kB)

Pripravil/-a: Lucija Rus

LAS - Barje z zaledjem Dobrote Blagajeve dežele Blagajeva pot Grajska poroka Prireditve v Blagajevi deželi
Kazalo vsebine | O straneh © Občina Dobrova - Polhov Gradec
O SPLETNIH STRANEH
OBČINE DOBROVA - POLHOV GRADEC
© Občina Dobrova - PolhovGradec 2004-2021. Vse pravice so pridržane.
Oblikovanje: Maša Kozjek
Tehnična izvedba: Eppro, Boštjan Kožuh s.p.